Възстановително правосъдие. Сравнителен анализ.


автор:  проф. Добринка Чанкова

vyzstanovitelnoto-pravosydie-sravnitelnopraven-analiz-dobrinka-chankovaПрез последните десетилетия една нова идея привлече вниманието на теоретиците, политиците и практиците на наказателното правосъдие – идеята за възстановителното правосъдие. Поставяйки на фокус възстановяването на вредата от престъплението, на жертвата, на извършителя и на статуквото като цяло, а не толкова на репресията, то се разглежда като нов модел и дори алтернатива на наказателното правосъдие. В българската наказателно-процесуална теория възстановителното правосъдие е познато понятие, но недостатъчно изследвано. Наказателната ни политика през последните години не отделя достатъчно внимание на тази глобална и атрактивна идея за трансформиране на традиционния подход към престъпността. Настоящото изследване цели да представи на специализираната, а така също и на по-широка аудитория същността и формите на функциониране на възстановителното правосъдие. Извършен е сравнителноправен анализ на действащите модели в Европа, Америка, Азия, Африка, Австралия и Нова Зеландия и са приведени множество аргументи за ползите от него. Потърсени са възможностите за приложението на възстановителното правосъдие и у нас.

Добринка Чанкова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1987г. Доктор по право, професор по Наказателен процес в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Н. Рилски“– Благоевград. Специализирала е в Япония, САЩ, Англия, Австрия и др. В периода 1992 – 1994 г. е експерт в Комисията по правата на човека в 36-то Народно събрание. През 1995 – 1997 г. е член на Съвета по законодателството при Министерството на правосъдието и експерт в Комитетите на Съвета на Европа по проблемите на престъпността и медиация по наказателни дела. Директор е на Института за решаване на конфликти – София. Автор на над 60 научни труда, публикувани в страната и в чужбина.

 

 

One thought on “Възстановително правосъдие. Сравнителен анализ.

Коментарите са изключени.