Фамилни групови конференции (ФГК) в България – преглед


Това вероятно е най-разпространения модел, сред практиките на ВП, по цял свят.

torbay-12-png-opt391x437o00s391x437
http://southwestfgcforum.yolasite.com

В България  вече е познат, разпознаваем и приложим, макар предимно в работата с деца. Има обучени фасилитатори, координатори в различни краища на България.

Поради липсата на „карта“ и обобщени данни за обучените фасилитатори на ФГК, ще споделя тук няколко връзки, към организации, които въведоха модела и продължават да го разпространяват и прилагат.

Вероятно това няма да е пълната картина, но се надявам да се допълва, чрез коментарите на всеки имащ актуална информация за протичащи и предстоящи обучения във воденето и прилагането на ФГК, като възстановителна практика

PFBulgaria – общност за помирително правосъдие (ДРОПЛС) – обучени 13 фасилитатора на ФГК в гр. Враца, по проект „Активни общности в превенцията от институционализация на деца с девиантно и делинквентно поведение.

Каритас Русе – обучени 13 фасилитатора от гр. Русе по проект „Активни общности в превенцията от институционализация на деца с девиантно и делинквентно поведение“.

Проектът се реализира в периода 2010 – 2012г. в общините Враца и Русе, с финансовата подкрепа на фондациите OAK и Лале. Създаде и пилотира два модела за прилагане на практики от ВП в двете общини. Обучи специалисти от ОЗД, Прокуратура, Полиция, Районни съдилища, МКБПМН, РИО, различни обществени организации и граждани, в основните принципи, ценности и практики на Възстановителното правосъдие и неговото приложение в работата с деца с девиантно поведение и техните семейства. Обучението на първите фасилитатори в прилагането на ФГК бе проведено то Lynette Parker, експерт от центъра по Възстановително правосъдие на Prison Fellowship International

Фондация Лале – през 2011 г. стартира програма за въвеждане и популяризиране на ФГК, като обучава и подкрепя развитието на възстановителната практика в различни общини в страната.

Създава кратък и полезен документ „Принципи и практически насоки“ за провеждането на ФГК. Фондация „Лале“, вероятно, е организацията обучила най-много фасилитатори и екипи на неправителствени организации в различни общини.  Обучени от фондацията фасилитатори има в градовете Хасково, Пазарджик, Търговище, Горна Оряховица, Варна (По преглед на електронните новини и бюлетини на различни организации.)

Първите обучени от PFI фасилитатори в градовете Враца и Русе, са основно насочени към прилагането на ФГК в случаи на кризи в семейството, водещи до престъпни прояви в поведението на децата.

Фасилитаторите или „координаторите“,  както се наричат в програмата на Фондация Лале, разглеждат ФГК като практика, приложима за справянето с „широк кръг от разнообразни обстоятелства, когато е необходимо да се вземат решения за деца (или пълнолетни12186262_740879759351193_8360674600460585047_o хора)“

Всеки коментар и допълнение за населено място, в което има обучен екип от фасилитатори на ФГК ще бъде включен в настоящата публикация. Името на организациите, които прилагат и обучават фасилитатори, също ще бъде добавено.

Посочените тук данни са събрани единствено от интернет.