Новозеландският модел – най-цитирания при въвеждането на ФГК в работа с деца и младежи


Вероятно Нова Зеландия изглежда доста далечен пример за нашата реалност, но историята на възникването и разказът за процеса на въвеждане и прилагане на Фамилните групови конференции, в работата с млади правонарушители и деца с девиантно поведение, може да ви се стори много познат. Предлагам ви, когато четете краткото експозе за въвеждането на модела в Нова Зеландия, навсякъде да замените Н.З с България (да намалите мащабът и изместите малко времето) и „Маори“ с типично за нашата реалност и граждански състав малцинство. 51vtu9got1l-_sx317_bo1204203200_

Източник на този разказ е отново книга на Hpward Zehr, в съавторство с Allan MacRae: The Little Book Of Familly Group Conferences – New Zeland Style

∗∗∗

Представената тук извадка от  книгата The Little Book of  Family Group Conferences се представя на български с изричното разрешение на  Good Books,  отпечатана от Skyhorse Publishing, Inc. (Всяко препечатване и публикуване без разрешението на издателя се приема като нарушение.)

∗∗∗

През 80-те години на миналия век Нова Зеландия се изправя пред криза, много близка до кризата на целия западен свят. Хиляди деца, особено произхождащи от малцинствените групи, биват извеждани от техните домове и поставяни под „закрилата на държавата“ или изолирани в изправителни институции. Правосъдната система за млади правонарушители е задръстена, претоварена и неефективна. Нивото на осъдените  на лишаване от свобода  децата и младежите в Нова Зеландия, е едно от най-високите в света. Особено засегната, от тази ситуация, е Маорската популация. (Местното население, извън заселниците от Европа и Северна Америка.)

Лидерите на Маорската общност започват да привличат вниманието на обществото върху факта, че голяма част от маорските деца и младежи се институционализират и са засегнати от правосъдната наказателна система. Посочват, че западната правосъдна система е външно наложена за тях. В тяхната културна традиция, съдиите не налагат наказание. Всъщност цялата общност се въвлича в процеса и търсенето на възможност за поправяне на стореното. Вместо да се фокусира върху вината, общността иска да знае „Защо“, тъй като откриването на  причините за извършването на дадено престъпление, са част от поправянето и решението. Вместо към наказанието, те се насочват към лечението и решаването на проблема. Маорите имат израз „Нека срамът да бъде наказанието“. Те посочват също, че Западната система, която подкопава семейството и непропорционално осъжда и лишава от свобода маорската младеж, се води от един по-широк модел на институционален расизъм. Лидерите на Маорската общност твърдят, убедително, че културната идентичност се основава на три основни институционални стълба – законът, религията и образованието и когато някой от тях нарушава или пренебрегва ценностите и традициите на местното население, започва да оперира системата на расизма.

Поради тези аргументи и опасения, в края на 80-те, правителството инициира процес на изслушване на общностите в цялата страна. Чрез участието в него Маорите препоръчват ресурсите на разширеното семейство и на общността да бъдат ресурсите за всяко усилие, насочено към решаването на тези въпроси. Така фамилните групови конференции се превръщат в основен инструмент в системата за закрила на детето и  детското правосъдие.

С решение на Парламента, през 1989г. законодателят въвежда забележителен закон. Законът за Децата, младежите и техните семейства (The Children, Young Persons and Their Families), който тотално премества фокусът и процесът в системата на детското правосъдие на Нова Зеландия.  Новозеландската правна система, става първата в света, която институционализира форма на Възстановителното правосъдие. Фамилните групови конференции се превръщат в център на съвременната новозеландска система за детско и младежко правосъдие. И днес в Нова Зеландия ФГК, а не съдебната зала, е мястото за вземане на решения.

Новозеландската правосъдна система различава четири вида ФГК, в зависимост от етапа, в който се намира съдебния процес, признаването / осъзнаването на вина или още след ареста, преди стартирането на какъвто и да било съдебен процес. ФГК може да се проведе и по инициатива на член от общността, поради риск от криминализация и наличие на симптоми за това.

Едно от заключенията на изследователите на Новозеландският модел е, че бързото му интегриране в националното законодателство, както и добрите резултати, които дава, се дължат на съобразяването и зачитането на културалните особеност и съществуващите традиции (об12186262_740879759351193_8360674600460585047_oщностни и /или национални).

В нашата реалност, поради историческото ни развитие в последните 80 г., ми се струва, че подобни традиции – добра основа за интегриране на подобен модел, можем да търсим чак в периода на Възраждането и българските общини, като форма на самоуправление и решаване на спорове, по време на Османското владичество (нещо, което ме е вълнувало и е резюмирано в  кратък текст, но архива е само на английски).

Save