Станете един от говорителите в предстоящата конференция за Възстановително правосъдие


Обичайно разговорът за включването на възстановителното правосъдие като ценна обществена възможност в системата от мерки за превенция на престъпността и противоправното поведение, за решаване на спорове и конфликти, за ресоциализация на правонарушителите и за хуманизиране на обществения живот достига до обсъждането на въпроса за промени в законодателството. Целта на настоящата конференция е да постави различен ракурс в дебатите, като разгледа нормативно възможното и представи онези области от действащата правна уредба, които и сега позволяват прилагане на възстановителни подходи. Считаме, че познанието за съществуващите правни възможности е средство за окуражаване и стимулиране на гражданските помирителни инициативи и за овластяване на хората, които имат потребност да ги развиват, включително чрез освобождаването от очакването държавата в обозримо бъдеще да предприеме конкретни действия за тяхното признаване. Водим се и от разбирането, че поначало законите не пораждат автентичната човешка активност и социални връзки, но могат да ги деформират, ако те не са достигнали своята зрялост.Поради това идеята на конференцията е да насочи разговора за това как възстановителните практики да покажат своята обществена полезност и жизнеспособност, което неизбежно впоследствие ще ги превърне в незаобиколим предмет на специална правна регулация. Междувременно към предизвикателството да дефинираме отношенията, пресечните точки и конфликти между възстановителното и традиционното правосъдие естественият ход на живота прибави и новото предизвикателство пред възстановителния подход – да осмисли функционирането на обществения и личния живот в условията на заплаха от заразяване при общуването с други хора, в условията на физическа дистанция и на рестриктивни мерки от страна на държавната власт, които силно ограничават индивидуалната свобода и избор.

С провеждането на конференцията се надяваме да постигнем пространство за среща и обмяна на опит между практикуващи специалисти и изследователи в сферата на социалните политики и възстановителното правосъдие.

Конференцията ще се проведе онлайн в периода 2 – 5 юни 2020 г.

Тя стъпва на опита и създадената традиция от предходни две конференции: „Преосмисляне на престъплението и наказанието“, 2018 г., и „География на възстановителното правосъдие в България“, 2019 г., с инициативен комитет  в състав: проф. д-р Добринка Чанкова,  д-р Румен Петров и Елена Евстатиева.

Настоящият инициативен комитет спазва принципа на приемственост и последователност в процеса на промотиране,  изследване и утвърждаване на философията и добрите практики на възстановителното правосъдие

Очакваме Вашето предложение за участие като говорител/докладчик до 20 май 2020 г.

Форма за регистрация на говорители

Моля да вземете под внимание, че времето за изказване и представяне е ограничено между 20 до 30 минути, в зависимост от това в кой панел участвате.

Насоки към презентаторите/говорителите/докладчиците в конференцията „Възстановтилено правосъдие тук и сега“

Оставаме на разположение при необходимост от допълнителна информация.

Инициативен комитет 2020: Водим се и от разбирането, че поначало законите не пораждат автентичната човешка активност и социални връзки, но може да ги деформират, ако те не са достигнали своята зрялост. 

Елена Евстатиева, www.restorativejusticebg.com, координатор на инициативния комитет

Калин Калпакчиев, съдия в САС, Наказателно отделение, Председател на ССБ

Мирослава Тодорова, съдия в СГС, Наказателно отделение

Галя Вълкова, съдия в СРС, Гражданско отделение

С уважение,

от името на инициативния комитет

Елена Евстатиева,

+359 897803257 restoration_bg@yahoo.com www.restorativejusticebg.com