Възстановиетелно правосъдие в образованието


Преглед на законодателството в сферата на образованието: възстановителни подходи в предучилищното и училищно образование –Диляна Гитева, адвокат от Софийската адвокатска колегия

Диляна Гитева завършва специалност „Право“ в Юриди-ческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1998 година. През 2003 г. е стипендиант на Програма „Инициатива за право в обществен интерес“ в Юридическия факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк. От 2000 г. Диляна Гитева работи като адвокат в Софийската адвокатска колегия.

Диляна Гитева е автор на редица статии и наръчници и има дълъг опит като лектор на конференции и семинари, свързани с международните стандарти за правата на човека, правата на детето, възстановителното правосъдие и защитата от дискриминация. Участвала е в работни групи по изработването на проекти за нормативни актове и програми, както и в изготвянето на анализи на българското законодателство и предложения за промени в действащи закони с оглед съответствието им с международните стандарти за правата на човека.

Стъпки заедно: програма за сигурна училищна среда на Министерството на образованието и науката и УНИЦЕФ – Кремена Чобанова

Представяне на възстановител-ните подходи в „Стъпки заедно“ – цялостна училищна програма за сигурна училищна среда на Министерството на образованието и науката и УНИЦЕФ. Програмата предвижда въвеждане на цялостния училищен подход като световно признато средство за създаване на сигурна среда. Сигурната училищна среда се дефинира чрез позитивния социално-психологически климат и означава създаването на грижовна, уважителна, приобщаваща и подкрепяща училищна култура.

Кремена Чобанова е с юридическо образование, магистър по „Права на детето и детско развитие“. Работи в офиса на Детския фонд на ООН в България от 2012 година – първо като консултант в областта на реформата на системата за детско правосъдие, а от 2017 отговаря за програмите, насочени към осигуряване на справедлив достъп до правосъдие на всички деца в страната, включително на непридружените деца, бежанци и мигранти.

Кръгът в действие по време на физическа изолация – Даниела Найденова, директор на училище и детска градина, и Владимир Вълков, съдия

Наложената изолация повдигна множество въпроси и породи разнообразни проблеми. Държавата обяви, че ни дистанцира, за да ни спаси. Това ни стимулира да идентифицираме собствените си ресурси, за да се подкрепим взаимно в необичайната обстановка. В модела на кръга видяхме възможност да преоткрием взаимодействието. Магнетичната сила на споделянето привлече притесненията, а те – вече осветлени, не бяха толкова уникални и тъй големи. Различните гледни точки осигуриха осмисляне на необичайната ситуация. Споделените проблеми ангажираха децата с решаването им. Ще споделим този наш опит.

Даниела Найденова е директор на Частно основно училище “Томас Едисън” и Частна детска градина “101 Защо”. Завършила е магистратура „Мениджмънт на образованието” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Вярва в обогатяващото живота образоване, изискващо включването на предметни области извън схоластичните науки – там, където житейското познание и мъдрост биват споделени съвместно с хора на науката, изкуството и спорта. В модела на кръга вижда средство за постигане на комплексна зрялост у децата и мечтана от институции и семейства култура на общуване, оформяща и ценностните модели на живот.

Владимир Вълков е съдия от 1997 година. През 2009 г. преминава въвеждащо обучение по медиация по Харвардския модел и специализирани обучения впоследствие. През 2016 г. преминава обучителния курс за посредници във възстановителна процедура по Норвежкия модел, организиран от „Общество, правосъдие и помирение“, а през 2019 г. – и тематични обучения в областта на възстановителния подход в образованието и модела на кръга по програмата на La Conference. От 2004 година под формата на игра представя сред ученици механизма за разрешаване на спорове от съд, а впоследствие – и различни подходи за намиране на решение от самите заинтересовани.

Вярва, че освен  знания, училищната среда е в състояние да формира и социални умения у децата. Убеден е, че взаимодействието училище – родители осигурява благотворна среда в тази насока.

Фамилни групови конференции в образованието – Мария Петкова, фондация “Лале”

Мария Петкова е директор на фондация „Лале“ от създаването й в края на 2004 година. Работила е в Канцеларията на Президента на Република България, в Институт на световната банка, във фондация „Отворено общество“. Тя е обучител по права на детето, фамилни групови конференции, оценка на социалното въздействие и други. Член е на Social value International. Мария е Рицар на Ордена на Орание – Насау, присъден от Нейно Величество Кралицата на Нидерландия за особени заслуги в дейности, посветени на обществото, за окуражаване и подпомагане на другите.