Възстановително правосъдие в хода на съдебния процес – II


Планината и Мохамед. Производствата за настаняване в социална институция на хора, поставени под пълно запрещение – възможност за възстановителен подход“ – Галя Вълкова, съдия, и д-р Владимир Сотиров, психиатър

Темата представя съдебният процес за настаняване в социална институция на хората, поставени под пълно запрещение. Отчитайки сериозните недостатъци на сегашната законодателна уредба, докладчиците ще акцентират как процедурата може да се използва като възможност за среща, на която човекът с увреждане да разкаже своята история и сподели своите желания и тревоги, да бъде “видян” от  настойника и държавата, в лицето на представители на различните институции.

Галя Вълкова е съдия в Софийския районен съд, Трето гражданско отделение. Преминава обучения по медиация и преговори (Фулбрайт летен институт, Банско 2010 г.) и препраща първите съдебни спорове в областта на родителските конфликти за разрешаването им чрез медиация към Центъра за спогодби и медиация (ЦСМ) към Софийския районен и Софийския градски съд. Включва се активно в дейността на ЦСМ, а от 2013 г. е председател на центъра. От 2014 г. сътрудничи на Общество „Правосъдие и помирение“. Участва като преподавател към Националния институт на правосъдието в провежданото дистанционно обучение за магистрати на тема „Възстановително правосъдие“, разработва модула: „Възстановително правосъдие – гражданскоправен контекст“.

Галя Вълкова е член на ИК на конференцията. 

Д-р Владимир Сотиров завършва Медицинския университет – София през 1995 г., придобива специалност „Психиатрия“ през 2001 година. От 1996 до 2002 г. работи като лекар-ординатор в Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ – Нови Искър (Курило). През 2007 г. завършва магистърска програма „Здравни политики и мениджмънт на здравеопазването“ в Нов български университет. Преподавател към магистърска програма „Клинична социална работа“ в Нов български университет (2003 – 2010 г.). Бил е секретар (1998 – 2002 г.) и последователно зам.-председател, председател и член на Управителния съвет (2004 – 2010 г.) на Софийското психиатрично общество, както и зам.-председател на Консултативния съвет за психично здраве към Столична община (2009 – 2010 г.). От 2001 г. досега момента е управител и психиатър в Амбулатория за психично здраве „Адаптация“ – групова практика за специализирана психиатрична извънболнична медицинска помощ. Участва в редица изследователски, приложни и обучителни проекти.

Възстановителни практики при отлагане на изпълнение на наказанието лишаване от свобода, опитът на Районен съд Луковит – Владислава Цариградска, съдия

Съдия Цариградска ще разкаже историята на едно отложено изпълнение на наказание лишаване от свобода (т.нар. условно осъждане) на двама младежи, извършили тежко престъпление в малко населено място. Пострадалата от престъплението е самотна възрастна жена, която е познавала извършителите. В хода на делото и впоследствие след постановяване на присъдата, когато съдът осъществява общ контрол върху възпитателните грижи и поведението на условно осъдените (чл. 67, ал. 5 НК), стават ясни социалните причини и личностни дефиците, довели до извършване на посегателството. Под ръководството на съда извършителите, техните близки, пострадалата и други представители на местната общност постигат периодично съгласие за мерките, които следва да се предприемат, за да се постигнат целите на наказанието и едновременно с това осъдените да бъдат приети от общността въпреки извършеното. Изпитателният срок изтича без рецидивни прояви от осъдените, които успяват да подобрят  социалните и трудовите си умения. Пострадалата преодолява страха от престъплението, приема разкаянието на извършителите и на техните близки и получава подкрепа от общността. Хората от селото са ангажирани със случая и това помага да възвърнат чуството си за сигурност в средата, в която живеят.

Владислава Цариградска е съдия от 2010 г.Първоначално е младши съдия в Окръжния съд – Ловеч, а от септември 2013 г. правораздава в Районния съд – Луковит по всички видове дела (граждански, наказателни и административни) от компетентността на районния съд. Активен застъпник на разбирането, че районният съд има важна интегрираща функция за местната общност, която укрепва правата на човека и доверието им в институциите и едновременно с това стимулира поемането на отговорност отчленовете на общността за правилното и прозрачно функциониране на институциите.

За част от реформаторските й усилия правосъдието да е лесно достъпно за най-уязвимите обществени групи може да прочетете тук.

Към условията за регистрация тук.

Очакваме Ви!