Работа на малките групи по време на конферентните дни


Изключително съм радостна, че в предстоящата конференция „Възстановително правосъдие тук и сега“ 2020, не просто ще чуем за възможностите и напредъка в полето на възстановителното правосъдие в България, а и че ще се срещнем в няколко тематични кръга за разговор:

  • Възстановително правосъдие в съдебния процес – 3 юни 2020 от 14.00 – 16.00
  • Възстановително правосъдие в социалните услуги – 4 юни 2020, от 14.00 – 16.00
  • Възстановително правосъдие в образованието – 5 юни 2020, от 14.00 – 16.00

Помнете, че за да се включите в работата на малките групи е важно да сте се регистрирали предварително за тях.

Малките групи ще представят своята работа на 5 юни 2020, от 19.00, преди закриването на конференцията и възприемаме тяхната работа като изключително важна за очертаване на перспективите пред възстановителното правосъдие.

КАКВО Е КРЪГ ЗА РАЗГОВОР

Кръгът за разговор е пространство за разказване на истории, размисъл и споделяне. В него е важно всеки глас да бъде чут, всеки да има възможност да разкаже своята история и сподели преживявания. В кръга се използва щафета – “говорещ предмет“, символизиращ правото да говори на този, който го държи в момента. Обикновено „говорещият предмет“ се избира от фасилитатора, наричан още „пазител на кръга“, като стремежът е да има символно значение свързано или с групата, участваща в кръга или с проблематиката, която ще се обсъжда в кръга.

В нашите виртуални кръгове за разговор:

  • Времето е ограничено.
  • Основна ценност е уважението.
  • Всяка позиция, споделени мисли и чувства се възприемат като важен принос в разговора

Вашето мнение, предложения и гледна точка към поставените за обсъждане въпроси са важни и инициативния комитет на конференцията гледа на тях като на значителен принос за определяне на бъдещи стъпки в развитието на възстановителното правосъдие и неговите практики.

ФАСИЛИТАТОРИ НА ТЕМАТИЧНИТЕ КРЪГОВЕ ЗА РАЗГОВОР

За мен е чест да Ви представя фасилитаторите, които ще подкрепят провеждането на кръговете за разговор и благодарение на които не просто ще говорим за възстановително правосъдие, а ще прилагаме кръгов процес, една от най-разпространените възстановителни практики за изграждане и поддържане на мир в общностите.

Общото между фасилитаторите е, че са част от група професионалисти, развиваща се заедно и подпомагащи се взаимно в умението да фасилитират кръгов процес и възстановителни конференции.

Борислава Гицова е програмен директор „Обща превенция” в Сдружение Институт по социални дейности и практики. Координатор на международни проекти насочени към въвеждане на системен подход за превенция на насилието и защита на децата от всички форми на насилие, разработване на програми за работа с малки деца и тийнейджъри. Има дългогодишен опит в работата с деца, родители, професионално консултиране и супервизия на специалисти от подкрепящите професии.

Симона Фуджимори определя себе си като приключенец, изследовател, артист, фотограф, предприемач, младежки работник, обучител, медиатор и миротворец. Като човек с многостранни интереси се вдъхновява от общуването с хората и Природата.

По пътя си изследвайки и трупайки опит в различни професионални сфери, през 2017 г. открива, че всичките й идеали, мечти и развити умения се „срещат“ в миротворчеството. Работата й е насочена към популяризиране и прилагане на възстановителните практики за подкрепа и възстановяване на взаимоотношения в различни социални сфери – работа с деца и младежи във формалното и неформалното образование, групи за личностно развитие и автентично свързване с природата; създаване, развитие и заздравяване на общности.

Звездица Ковачева е програмен директор „Обучения” в Сдружение Институт по социални дейности и практики. Координатор на дейности, насочени към професионална подкрепа, обучения, супервизии и методическа помощ на професионалисти от социалната сфера, образованието и други системи, свързани със закрила на децата. Има дългогодишен опит в управление на социални услуги за деца и семейства в риск, както и опит в директна работа с деца, пострадали от насилие, извършители и жертви на престъпления. Разработва обучителни и методически материали по теми, касаещи деца с увреждания, в алтернативна грижа, в конфликт и в контакт със закона, с високорисково поведение. Методически експерт, обучител и супервизор в социални услуги за деца и пълнолетни лица и в образователни институции.

Владимир Вълков е съдия от 1997 год. През 2009 г. преминава въвеждащо обучение по медиация по Харвардския модел и специализирани обучения впоследствие. През 2016 г. преминава обучителния курс за посредници във възстановителна процедура по Норвежкия модел, организиран от „Общество, правосъдие и помирение“, а през 2019 г. и тематични обучения по програмата на La Conference, 
От 2004 година под формата на игра представя сред ученици механизма за разрешаване на спорове от съд, а впоследствие и различни подходи за намиране на решение от самите заинтересовани. 
Вярва, че освен академични знания, училищната среда е в състояние да формира и социални умения у децата. Убеден е, че взаимодействието училище – родители осигурява благотворна среда в тази насока.

Елена Евстатиева, психодраматерапевт, фасилитатор на възстановиелни практики от 2008г. Поддържа блог за възстановителното правосъдие в България.

Вярва, че Законът е исторически развило се „волеизявление“ на естествения стремеж у хората към справедливост. Когато хората се отчуждат от него, по някаква причина, Законът става неспособен да изпълнява мисията си да омиротворява.

Възстановителното правосъдие и неговите практики са израз на един такъв стремеж за преодоляване на отчуждението и възстановяване на справедливостта. В него хората са призвани да творят справедливост и са отговорни за нейното отсъствие и възстановяване.