Информационни срещи във Враца, София и Стара Загора по проект „Насърчаване въвеждането на възстановителни практики в наказателното производство“


Да се говори за възстановителното правосъдие продължава да е трудно. От една страна, защото страданието е неизменна част от темата за правосъдие и от друга, защото общностите все още трудно разпознават съдържанието на понятието, а оттук и трудността да се предизвика интерес за участие.

Цвети Иванова, ръководител и Мария Генадиева, координатор на проекта „Насърчаване въвеждането на възстановителни практики в наказателното производство“ организираха през месец Април три поредни информационни срещи в целевите райони – Враца, Стара Загора и София. Участниците не бяха голям брой, но бяха представиели на включените в проекта целеви групи, което даде една добра представа за интереса към ВП, предварителното знание и характера на предстоящата работа по дейности, предизвикателствата и възможностите пред екипа на проекта. Моето участие бе в ролята ми на член на УС на Пи Еф България и специалист в областта на ВП. Накратко ще Ви представя как протекоха срещите, участниците и въпросите, които предизвикаха най-голям интерес.

  • 02.04.2021 – Враца
  • 15.04.2021 – Стара Загора
  • 22.04.2021 – София

Във всяка една от информационните срещи дневния ред включваше: представяне на проекта, организацията бенефициент, екипа за управление, цели на проекта, дейности, целеви групи и очаквани резултати. Представители на медиите се вълнуваха основно от въпроса: „Може ли да се очаква въвеждането на възстановителното правосъдие в наказателното производство?“. Въпрос, който вълнува всички от екипа и въвлечените в полето на ВП професионалисти, въобще. Проектът цели подпомагането на този процес, като създаде проблемна карта на съществуващото законодателство, инфраструктура и нагласи, което е от особено значение за бъдещи промени. Разбира се, ще бъдат направени и конкретни предложения за изменения и стартиране на процеси, в зависимост от резултатите от изследването и анализа, но те трябва да бъдат взети предвид и от вземащите решения. Това би бил един прекрасен резултат. Опитът сочи, че рядко това се случва след един проект и много по-често е следствие от развитието на определено мислене сред широк кръг от специалисти, което отнема време. Последното вече като че ли е стартирал процес, но не и сред широките професионални общности на магистратите, съдиите, адвокатурата – основно въвлечените в един наказателен процес.

Друг въпрос от страна на медиите бе свързан с обхвата на проекта и от кои институции се очаква най-активно участие.

Всички ние очакваме най-активно участие от всички институции и професионалисти, въвлечени в един наказателен процес, затворите по места и местните НПО. Това включва съдии, прокурори, следователи, адвокатура, вещи лица, служители на пробационните служби и местата за лишаване от свобода. Едно доста широко представителство от различни професионални сbери във всеки един от целевите райони.

Във Враца, началник сектор СДВР в затвора – Враца Илия Ценов постави въпроси свързани с подготовката и обучението на служителите, които биха били въвлечени в дейностите на проекта, продължителност и специфични изисквания към тях.

Обучението, което се предвижда като проектна дейност е въведение във философията на ВП и приложението му в наказателното производство. Предвидени са три двудневни обучения – по едно за всеки от целевите райони. Имайки предвид COVID ситуацията възможностите за обучение са две – присъствено или онлайн. Във всеки един от целевите райони то ще е общо за всички целеви групи. Специфични изисквания към участниците няма, освен спазване на хоризонталните принципи за равнопоставеност и доброволност при тяхното включване.

Г-жа Жаклин Димитрова – РС Козлодуй поиска, ако е възможно проекта да бъде изпратен на служебната страница на съда, за да бъдат информирани по-широк кръг нейни колеги.

Г-жа Силвия Ганева – ръководител проект в Община  – гр. Враца и съдебен заседател в РС – Враца зададе въпрос относно възможността за включване в обученията по проекта на съдебни заседатели, тъй като те не са посочени като целева група.

Информационна среща, гр. Враца

В Стара Загора дискусията протече с един допълнителен акцент, който бе привнесен от участниците – доброволци, които подпомагат дейността в затвор Стара Загора. Изказаха необходимост от въвеждане и утвърждаване на подобни практики, както и необходимост от по-подробно запознаване с проекта. Въпросите им бяха съвсем разбираеми: „Как можем ние да участваме?“, „Как можем да подпомогнем работата по прилагането на възстановителни практики?“; „Как се случва това в затвора?“. Това отведе дискусията към един ключов въпрос за възстановителните практики, а именно ролята на фасилитатора и освен, че той следва да е добре порфесионално подготвен, следва ли да е длъжносто лице или може да е доброволец. Следва ли да е юрист или психолог, за да може да влезе в ролята на фасилитатор. Така, съвсем естествено дискусията в тази информационна среща се превърна в разговор за различните възгледи и модели на практики на ВП, развили се в различни държави и организации.

В информационната среща за гр. София активно участие взеха Мая Големанова  – зам.прокурор  от  РП – Ботевград,  Николай Георгиев – свещенослужител, Председател на УС на Пи Еф България и връзки с обществеността на Светия синод, Боян Стефанов – доброволец в затвора – София, Теодора Тотева – НИП, Янислава Андреева – програмен ръководител в НИП. И тук интерес предизвика планираното обучение в проектните дейности. Оформи се впечатлението, че обучението и популяризирането на ВП е една от основните ценности в този проект. Изследователската част, планирана по проекта бе високо оценена от представителите на НИП. Широка част от дискусията зае и наблюдението на всеки един участник върху състоянието на ВП у нас, към момента на стартиане на проекта. Предизвикателства бяха споделени от всеки един от участниците, в зависимост от организацията и институцията от която идва.

Едно и също предложение изникваше във всяка една от проведените информационни срещи и то бе обучението да се проведе съвместно между трите целеви района. Участниците изказаха убеждението, че така ще могат да направят и по-широк обмен, което има висока стойност за тях. Провеждането на обучение по райони би ги лишило от обсъждане на ситуацията и предизвикателствата, свързани с ВП по места.

Екипа на проекта поясни, че подобен обмен се очаква да се получи в заключителната конференция, част от дейностите по проекта.

За нас, представителите на организацията бенифициент, едно от най-ценните неща бе свободния и приятелски обмен, който още в тези информационни срещи очерта и едно от големите предизвикателства пред ВП у нас – недостатъчното му познаване или различното ниво на познаване, откъдето произтича и трудността да се види в него възможност за един различен наказателен процес. Другото особено ценно за нас бе готовността на участниците да подпомогнат екипа в контакта и въвличането на основните целеви групи.

ИНформационна среща, гр. София