Каним Ви да се включите като говорител/докладчик в IV-та Национална конференция по възстановително правосъдие


„Възстановителното мислене в България – трансформация на общности, институции, организации”

Конференцията ще се проведе онлайн в периода 27.09.2021г. – 29.09.2021г

Прегледът на промените в националното и европейско законодателството все по-ясно поставя въпроса за създаване на уредба, която се основава на възстановителен дух и мислене за престъплението и съобразява комплексно накърнените интереси на индивиди, групи и общности. Процес, стартирал още през 70-те години на ХХ в., съвсем естествено постави във фокуса на общественото внимание потребността наред с възмездния подход да се прибягва и към възстановителния. И двата дискурса в мисленето за справедливостта намират аргументи в нарастващата престъпност, дискриминацията и постоянно възникващите кризи в общностите и мегаполисите, като дават различен отговор за решаването на тези наболели проблеми. Този процес е глобален. Почти едновременно възниква в Европа и Северна Америка, без да се ограничава само там. В Северна Америка стъпва върху традициите на първите хора в Америка, а в Европа като че ли е естествено продължение на Франкфуртската школа, поставила много ясно въпроса за другостта още през 30-те години. В контекста на това развитие идеите на Нилси Кристи задълбочават разбирането за възможностите да творим справедливост, намалявайки отдалечеността на другия като чужд и враждебен.  Днес, след повече от 50 години, възстановителното правосъдие от движение се превърна в ново мислене “на” и “за” правото, а възмездният дискурс и традиция започнаха да виждат в него възможност за постигане на справедливост и социален мир. 

Другото противопоставяне, което доближаването на наказателното до възстановителното мислене решава, е между обективното и субективно преживяване за справедливост и справедлив процес. Големият въпрос, който възниква в опита за решаването на конфликти, възстановяването от престъпления и общностни кризи, е как хората и общностите излизат от процес, търсещ справедливо решение. Доколко възстановителното мислене вече е легитимно в България при дискутирането на този въпрос и как то може да повлияе и да трансформира средата, е темата, която изследва тазгодишната конференция. 

Очакваме Вашето потвърждение за участие като говорител/докладчик до 20.08.2021г. Моля да вземете предвид, че времето за изказване и представяне е ограничено до 30 минути. Очакваме вашите заявки на email: laconference.sarl@gmail.com.

Форма за регистрация като говорител 

Оставаме на разположение при необходимост от допълнителна информация.

Инициативен комитет 2021

Водим се и от разбирането, че поначало законите не пораждат автентичната човешка активност и социални връзки, но може да ги деформират, ако те не са достигнали своята зрялост.  

Елена Евстатиева, www.restorativejusticebg.com, координатор на инициативния комитет 

Калин Калпакчиев, съдия в САС, Наказателно отделение, Председател на ССБ

Мирослава Тодорова, съдия в СГС, Наказателно отделение

Владимир Вълков, съдия в СГС, Търговско отделение

С уважение, 

от името на инициативния комитет 

Елена Евстатиева,

+359 897803257 restoration_bg@yahoo.com

www.restorativejusticebg.com