НОви дати за предстоящата IV-та конференция по възстановително правосъдие!!!


Вече повече от година виртуалната връзка се утвърждава като предпочитан вариант за комуникация. Същевременно при безспорното предимство да преодолява физическа дистанция или може би защото си мислим, че е така, определеното време за подготовка на IV-та Национална конференция по възстановително правосъдие се оказа недостатъчно. Организационният екип реши тази година да съчетае мероприятието с Международната седмица на възстановителното правосъдие и да пренасрочи планираното събитие от 27-29 септември за 19-21 ноември 2021 г. Това ни осигурява възможност да продължим и срока за заявяване на участие като говорител/докладчик до 20.10.2021г

Легитимност на Възстановителното мислене в България – трансформация на общности, институции, организации”

Конференцията ще се проведе онлайн в периода 19.11.2021 – 21.11.2021г.

Прегледът на промените в националното и европейско законодателството все по-ясно поставя въпроса за създаване на уредба, която се основава на възстановителен дух и мислене за престъплението и съобразява комплексно накърнените интереси на индивиди, групи и общности. Процес, стартирал още през 70-те години на ХХ в., съвсем естествено постави във фокуса на общественото внимание потребността наред с възмездния подход да се прибягва и към възстановителния. И двата дискурса в мисленето за справедливостта намират аргументи в нарастващата престъпност, дискриминацията и постоянно възникващите кризи в общностите и мегаполисите, като дават различен отговор за решаването на тези наболели проблеми. Този процес е глобален. Почти едновременно възниква в Европа и Северна Америка, без да се ограничава само там. В Северна Америка стъпва върху традициите на първите хора в Америка, а в Европа като че ли е естествено продължение на Франкфуртската школа, поставила много ясно въпроса за другостта още през 30-те години. В контекста на това развитие идеите на Нилси Кристи задълбочават разбирането за възможностите да творим справедливост, намалявайки отдалечеността на другия като чужд и враждебен.  Днес, след повече от 50 години, възстановителното правосъдие от движение се превърна в ново мислене “на” и “за” правото, а възмездният дискурс и традиция започнаха да виждат в него възможност за постигане на справедливост и социален мир. 

Другото противопоставяне, което доближаването на наказателното до възстановителното мислене решава, е между обективното и субективно преживяване за справедливост и справедлив процес. Големият въпрос, който възниква в опита за решаването на конфликти, възстановяването от престъпления и общностни кризи, е как хората и общностите излизат от процес, търсещ справедливо решение. Доколко възстановителното мислене вече е легитимно в България при дискутирането на този въпрос и как то може да повлияе и да трансформира средата, е темата, която изследва тазгодишната конференция. 

Очакваме Вашето потвърждение за участие като говорител/докладчик до 20.10.2021г. Моля да вземете предвид, че времето за изказване и представяне е ограничено до 30 минути. Очакваме вашите заявки на email: laconference.sarl@gmail.com.

Форма за регистрация като говорител 

Оставаме на разположение при необходимост от допълнителна информация.

Инициативен комитет 2021

Водим се и от разбирането, че поначало законите не пораждат автентичната човешка активност и социални връзки, но може да ги деформират, ако те не са достигнали своята зрялост.  

Елена Евстатиева, www.restorativejusticebg.com, координатор на инициативния комитет 

Калин Калпакчиев, съдия в САС, Наказателно отделение, Председател на ССБ

Мирослава Тодорова, съдия в СГС, Наказателно отделение

Владимир Вълков, съдия в СГС, Търговско отделение

С уважение, 

от името на инициативния комитет 

Елена Евстатиева,

+359 897803257 restoration_bg@yahoo.com

www.restorativejusticebg.com