Говорителите в предстоящата конференция – част I


Представяме Ви част от говорителите в IV-та Национална конференция „Легитимност на възстановителното мислене в България – трансформация на общности, институции, организации”. Очаквайте още изненади и съпътстващи събития!

За нас е чест да Ви представим част от говорителите в IV-та Националната конференция „Легитимност на възстановителното мислене в България – трансформация на общности, институции, организации”. Регистрацията вече е отворена.

Може да се регистрирате като участник в конференцията, като попълните регистрационна форм

Моля, имайте предвид, че линк ще получат само регистрирали се участници, преди откриването на конференцията.

Елена Евстатиева, www.restorativejusticebg.com,

координатор на инициативния комитет

Калин Калпакчиев, съдия в САС,

Наказателно отделение

Мирослава Тодорова, съдия в СГС,

Наказателно отделение

Владимир Вълков, съдия в СГС,

Търговско отделение

Търговско отделение

Инициативен комитет 2021

Водим се и от разбирането, че поначало законите не пораждат автентичната човешка активност и социални връзки, но може да ги деформират, ако те не са достигнали своята зрялост. 

www.restorativejusticebg.com

Възстановително мислене в наказателното производство

Юлия Раданова, д-р, адвокат и медиатор

Институт по медиация и управление на спорове (ИМЕУС)

Доклад

„От задължителна семейна медиация към възстановително правосъдие – възможности и предизвикателства за намирането на единен подход в адресирането на случаи на домашно насилие“

Настоящият доклад цели да очертае някои от най-честите предизвикателствата пред семейната медиация при установяване на домашно насилие и способите за насочването им към възстановителни практики. Изследването се фокусира върху някои от наложилите се като добри способи за обследване на казусите за евентуални прояви на домашно насилие и последващото им адресиране в случай на такова. Всичко това се поставя в контекста на все по-засилената тенденция за задължителна първа информационна медиационна среща и импликациите, които последната би имала върху жертвите на домашно насилие.

Десислава Джарова, адвокат, Председател на българската секция на GEMME  „Магистрати за медиация“, със седалище в Париж.

Десислава Джарова е дългогодишен съдия, с над 25 годишен опит в областта на гражданското и търговското право и сключването на съдебни спогодби. От 2009 г. е член на сдружението „Магистрати за медиация“ GEMME. Медиатор,  вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Редовен докторант в Нов български университет, с тема “Отговорност на държавата за вреди“. Занимава се с преподавателска работа в областта на правото, извънсъдебно решаване на спорове. Сътрудничи на фондация „Български адвокати за правата на човека“ в съставянето на резюмета от френски на български език на решенията на Съда по правата на човека.

Доклад „Съдии и медиатори – заедно. Кратко представяне на  GEMME. Източници на информация за възстановително правосъдие в ирландската секция на GEMME.“

Панел:  „Работа по случай: Медиация „Жертва – извършител“

Медиацията е практика с много широко поле на приложение. В исторически план тя е широко обсъждана и проблематично разполагана в полето на възстановителното правосъдие. Това е практиката, извор на множество конфликти сред професионалистите и на активен дебат, доколко е  или не е възстановителна практика. 

В наши дни медиацията се определя като възстановителна практика, ако нейното прилагане е свързано с решаването на конфликти или е в полето на наказателното правосъдие.

В този панел ще разгледаме специално подбран случай на престъпление, в който каним за участие адвокати, съдии, професионалисти от пенитенциарната система, медиатори, социални работници, психолози и фасилитатори на възстановителни практики.

Разглеждането на случая ще става през призмата на всяко едно от професионалните полета и възможностите, които дава всяка една професионална практика за неговото решаване по най-добрия начин.

Очаквайте допълнителна информация за случая и поканените за участие в панела професионалисти.

Възстановително мислене в образование

Анет  Маринова, психолог в

23 Средно училище “Фредерик Жолио Кюри”, София

Доклад:

„Училище под карантина: 

Какво може да допринесе възстановителното правосъдие в сегашната ситуация?“

Обучението по време на пандемията от коронавирус COVID-19 промени училището. Връщането на учениците в присъствена форма е съпроводено с промени, които стават все по-видими. Едни от тях са отношения между учениците – в клас, но в училището като обща среда, които тревожат родители, учители и немалка част от самите ученици. В тези отношения доминират  конфликти, реч на омразата, грубост и подкопаване на достойнството на другия. 

В сегашната ситуация прилагането в училище на възстановителни практики, базирани на ценностите и философията на възстановителното правосъдие могат да обърнат посоката на процесите на отчуждение между всички участници към връзките, разговорите и чувството за

Румен Рашков,

доктор по социална психология и магистър по право

Неговият научен интерес са теми като възстановително правосъдие, медиация, конфликтология, юридическа психология, фамилна терапия и др. Автор е на монографията: „Конфликти в семейството – социалнопсихологичен анализ“.

Доклад:

„Училището като фасилитатор при възстановяване на родителско-детските отношения“

Днес училището е много повече от място, където се усвояват академични знания и практически умения в дадена професионална област. Родителско-детските конфликти са в сферата на семейните отношения, но тъй като са с голям емоционален заряд, те често се „разпростират“ и обхващат други области от живота на човек. С нарастване на популярността на възстановителното правосъдие, фамилните групови конференции намериха достойно място и в работата на училищните психолози. Все по-често специалистите започват да си избират тези подходи от Фамилните групови конференции, които обръщат специално внимание на срама като многолика емоция и като психичен феномен.

Камен Валентинов Киров,

част от екипа на Communication Academy – организация, обучаваща в метода “ненасилствена комуникация” (ННК), развит от психолога д-р Маршал Розенберг, и прилагането на ННК в живота ни (като учители, родители, партньори, хора, шефове, приятели и други роли). Част от екипа на Пространство за учене „Пътеки“ и частно практикуващ.

Доклад:

„Ролята на светогледната позиция при решаване на конфликти“ Нашите най-дълбоки вярвания за добро и лошо, редно и нередно, правилно и грешно са в основата на поведението ни – осъзнато или не. Нашата среда, живот, култура, възпитание и образование са формирали отдавна първичните ни реакции, страхове и стратегии за действие. Това е начинът, по който „вътрешно“ говорим със себе си, и примерът, от който децата се учат, адаптирайки се към живота около себе си. 

Панел:  „Работа по случай: възстановителни практики в училище

Много бързо, още след първите успехи на възстановителното правосъдие, постигнати в полето на наказателното производство, възстановителното мислене завладява училищната среда.

Множество практикуващи възстановителни практики откриват колко ефективни са те в създаването на благотворна и омиротворена среда.

В този панел ще разгледаме специално подбран случай на конфликт в училищна среда, в който каним за участие училищни директори, училищни психолози, родители, учители, представители на службите свързани с превенция и закрила на деца и непълнолетни (ДПС, ОЗД, СГ), НПО, ученици и фасилитатори на възстановителни практики.

Разглеждането на случая ще става през призмата на всяко едно от професионалните полета и възможностите, които дава всяка една професионална практика за неговото решаване, по най-добрия начин.

Очаквайте допълнителна информация за случая и поканените за участие в панела професионалисти.

  Възстановително мислене в решаването на общностни конфликти

Глория Филипова,

координатор проекти във Фондация „Ресурсен център Билитис“, най-старата действаща ЛГБТИ организация в България. Работата е свързана с превенцията и справянето с престъпленията от омраза.

Доклад

„Възстановително правосъдие и анти-ЛГБТИ престъпления от омраза: бариери и възможности“

Престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ хора често биват наричани „невидими престъпления“: невидими за законодателството, за статистиките, за обществото. Престъпления от омраза и възстановително правосъдие (ВП) са две сфери, които се стремят към повече легитимност. Какви са пресечните им точки? Ще разгледаме възможностите за справяне с агресията и предразсъдъците чрез ВП и ще обсъдим възможностите за развитие на такава практика в България.

Елена Евстатиева, психодрама терапевт  

Създател на блогаwww.restorativejusticebg.com

Председател на УС на БДПГТ

Доклад

„Конфликт и медии. Интересите на страните и интереси на общността –  трансформиране в процеса на медийното  отразяване“

В изложението се поставя на обсъждане процесът и неговата промяна, когато даден конфликт влезе в полезрението на медиите.

Каня Ви да изследваме заедно какво се случва с интересите на страните и как те се трансформират в момента, в който станат публично известни. Как да защитим интересите на всички засегнати и интересите на общността, част от които е информирането от „първа ръка“.   Какви са възможностите един силно отразен случай да бъде решен в интерес на всяка една от страните.  Как да го направим и какво да предприемем.

Панел:  „Работа по случай: възстановителни практики в общности“

Корените на възстановителните практики се откриват в общностите, съхранили различно от модерното мислене за престъплението и наказанието. Обикновено тези общности преживяват връзките в общността като базисни за развитието на хората, сигурността им и благополучието. Всяко престъпление се възприема като нарушаване на мира за цялата общност.

Това, което са ни дали тези общности, са практиките на кръга, разнородни и широкоприложими за различни общностни конфликти.

В този панел ще разгледаме специално подбран случай на общностен конфликт, в който каним за участие: представители на засегнатите общности, засегнати страни, местни лидери, общински представители, НПО организации, Представители на полиция, Социални служби, фасилитатори на възстановителни практики.

Очаквайте допълнителна информация за случая и поканените за участие в панела професионалисти.