Ключови говорители


Проф. д-р Добринка Чанкова

Добринка Чанкова е професор  по Наказателен процес в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Н. Рилски“- Благоевград. Преподава и  Алтернативно  разрешаване на спорове в същия  университет и  Медиация по наказателни и граждански  дела в  Нов български  университет – София. Гост-професор в много  чуждестранни  университети.Специализирала е в Япония, САЩ, Англия, Австрия и др. В периода 1992-1994г. е  експерт в Комисията по правата на човека в 36-то Народно събрание. През 1995-1997г. е член на Съвета по законодателството при Министерството на правосъдието и експерт в Комитетите на Съвета на Европа по проблемите на престъпността  и медиация  по наказателни дела. Учредител  и член  на  Управителния съвет на  Националната  асоциация на  медиаторите. Директор на Института за решаване на конфликти – София. Автор на над 100 научни труда, публикувани в страната и в чужбина. От 1995 г. досега участва  в  множество  национални и международни  проекти,  целящи  утвърждаването на  медиацията и възстановителното правосъдие в  България и в  Европейски  контекст.

Борбала Феллеги, основател и изъплниелен директор

на изследователската Foresee group

Борбала Феллеги е доктор на науките, изследовател, медиатор и фасилитатор на възстановителни конференци и миротворечски кръгове, както и обучител и преподавател. Нейната докторска дисертация е за прилагането на възстановителното правосъдие в Унгария. От 2008 г., като основател и

изпълнителен директор на Foresee Research Group, тя отговаря за унгарските програми и програмите на ЕС, които изследват потенциалното приложение на посреднически и миротворчески срещи при конфликти в общността и в местата за лишаване от свобода. Работи като консултант към Съвета на Европа към UNODC, към Националния съвет за превенция на престъпността и на Службата на правосъдието в Унгария. Организира обучения и лекции в пет университета. От 2015 г.  е във факултета на магистърската програма на базирания в САЩ Международен институт за възстановителните практики (www.iirp.edu). Освен многобройни статии и студии е автор на книгата „Към възстановяване и мир“ (Napvilág, 2009) – едно от първите изчерпателни проучвания за прилагането на възстановителното правосъдие в Унгария и автор на Наръчника за фасилитиране на кръговете за умиротворяване, който може да бъде изтеглен безплатно от: http://www.foresee.hu/).

Белинда хопкинс

Белинда Хопкинс е директор на Националния център за възстановителни подходи с младежи „Transformin Conflicts“. Тя е пионер в приложението на възстановителните принципи в образованието и училищата на Обединеното кралство, от края на 90-те години. Създаде първия курс по възстановителни умения, разработен специално за учителите.

Белинда е един от най-известните автори в света, в областта на възстановителните подходи в училищата и обществената грижа. Нейните пионерски книги „Just Schools“ (JKP 2004), „Just Care“ (JKP 2009) и The Restorative Classroom (Optimus 2011) са международно признати.

За да остане на върха на тенденциите в областта, Белинда прекара шест години в проучване на опита на онези, които прилагат в своите училища възстановителни подходи. Резултатите представляват първата докторска дисертация в тази област, завършена през 2006 г. в Университета в Рийдинг.

През 2013 г. тя бе акредитирана от RJC като практикуващ възстановителни практики професионалист. Белинда поддържа своята професионална подготовка и умения като практикува на доброволен принцип възстановителното правосъдие в West Berkshire.

downloadСъдия Вергиния Мичева – Русева

Вергиния Мичева-Русева е съдия в Софийски градски съд. В периода декември 2014г. – януари 2017г. е заместник министър на правосъдието. Ръководи работната група по изработване на пакет от законопроекти, с които се въвежда изцяло нов закон за младежкото правосъдие, изменения в НК и НПК , с които се въвеждат практики на възстановителното правосъдие, включително възстановителните конференции и фамилните групови конференции; ръководи създадения от Министъра на правосъдието Съвет за възстановително правосъдие. До 2014г. е  разглеждала и семейни дела в СГС , като е препращала страните към медиация. Продължава да го прави и сега при разглеждане на първоинстанционни граждански дела. В периода 2008г. – 2012г. е международен съдия в Мисията на Европейския съюз за установяване на правов ред в Косово /EULEX Kosovo/ и член на Панела за разглеждане на нарушени човешки права към мисията в продължение на година. През това време медиацията за първи път навлиза в Косово. Има няколко публикации в областта на човешките права.

Д-р Румен Петров

Преподавател по социална работа в НБУ, член на Съвета за ВП към Министерство на Правосъдието. Д-р Петров е член на УС на „Общество за правосъдие и помирение“ с колегите от което въвеждат в България текстовете (статии и книги) на професор Нилс Кристи.  Публикации: „ За възстановителното правосъдие“,  сп. „Адвокатски преглед“ , бр. 4/м. април, 2014 г. „Семейният конфликт и справедливото му разрешаване от съда“ (съвместно със съдия Галя Вълкова), сп. „Адвокатски преглед“ , бр. 4/5 м. април-май, 2015 г.

Елена Евстатиева

Елена Евстатиева (Йончева) е член на УС на Пи Еф България – общност за помирително правосъдие от Август 2015г. В периода 2005 – 2015 е Изпълнителен директор, а преди това мениджър програми в същата организацията. Включва се в екипа на Пи Еф България (със старо име ДРОПЛС) като доброволец и е първият координатор на кампанията „Ангелска елха“, стартирала  в България през 1999г.  През 2003 година стартира първата Възстановителна общност в затвор Враца, с което започва и адаптацията на методологията APAC за България. В момента работи по устойчивото изграждане на втората възстановителна общноста „Адаптационна среда“ в затвор Враца, част от Европейски проект ECOR.

2008 година защитава своята теза и Международна диплома по Възстановително правосъдие, Queen’s University Kingston,  Ontario. В пеирода 2008 – 2013 е член на Регионаления екип на лидерите на PFI за Източна Европа и Средна Азия.

Основател на блога www.restorativejusticebg.com

Председател на УС на Българското дружество по психодрама и групова терапия.

малинаМалина Славова, д-р на ик.н.

е председател на управителния съвет на сдружение „Шанс и закрила”, което повече от 20 години работи в полза на децата.

Организацията разработва и въвежда редица програми насочени към създаване на среда подкрепяща доброто общуване между деца и деца, деца и родители, деца и училище, деца и общност. Програми като „Детска полицейска академия”, „Сладкодумко”, „Силни без насилие”  учат децата на толерантност, взаимопомощ, разбиране и приемане, отговорност, овладяване на агресията и добра комуникация.

От 2011 сдружението въвежда фамилните групови конференции (ФГК) като модел който овластява семейството и общността да търсят решения на собствените си проблеми и да поемат отговорност за тяхното изпълнение.

DSC00268Андрей Момчилов

Е член на Управителния съвет на Фонд ИГА и Мениджър Международни проекти в организацията. Участва в разработването на Концепция за законодателно въвеждане на пробацията в България, както и в създаването на първия Пробационен център. Участва като експерт в първия Независим доклад от мониторинг на законодателното и институционално въвеждане на пробацията в България, както и в изготвянето на Доклад от независим мониторинг върху законодателното и институционалното развитие на пробацията в България. Андрей Момчилов участва в изготвянето на първата за страната Стратегия за превенция на престъпността в Община Пловдив, както и в работната група по изготвяне на Национална стратегия за превенция на престъпността.  Участва като основен експерт по Проект RATES – Система за оценка на риска, рехабилитация и оценка на ефективността в работата със сексуални правонарушители, финансиран от Фондация ОАК, участва като основен експерт във въвеждане на Кръгове при работата с правонарушители по проект „CIRCLES4EU”.

Автор, съставител и съавтор е на различни публикации в сферата на превенцията, мерките и политики за работа с деца и младежи в сферата на правосъдието и изпълнение на наказанията

Neli PetrovaПроф.Д-р Нели Петрова

Д-р по педагогика, експерт по психосоциална и социално-педагогическа работа с деца и семейства в риск. Преподавател по социална работа в СУ „Св.Кл.Охридски”, катедра „Социална педагогика и социално дело”. Работила е в Главно управление на местата за лишаване от свобода   (1992-2001), като експерт по социална работа и по обучение на персонала.  Повече от пет години (2002-2008) се обучава  в психоаналитична перспектива във Фройдистко поле, България, в чието основаване участва,  чрез поредица семинари в София, Лион, Париж, лекционен курс в СУ през 2008 г. , както и чрез  стажове и супервизия  в Институт Cortil Кортил, Белгия, (2004), Център Кирику в Париж (2004). Заедно с Филип Лакаде, е ръководител на първата лаборатория в България за деца в конфликт със закона „Какво ни казват юношите, наричани делинквентни”  (2004-2008)г. От 2008 г. започва своето обучение и формиране като специалист в подхода Резилианс, което продължава и до днес. През последните десет години това е подходът, който ползва при консултативна работа и  при супервизия на професионалисти..

One thought on “Ключови говорители

Коментарите са изключени.