Едно финално действие и първа стъпка към един нов процес


Създаване на Национална платформа за възстановително правосъдие с цел промотиране и развитие на философията на Възстановителното правосъдие в България и прилагане на неговите практики в различни контексти и полета: образование, социални услуги, пенитенциарни и други институции, общности с широк обхват на целевите групи.

Към момента платформата представлява  неформална общност от специалисти и граждани заинтересовани от създаването на едно модерно възстановително национално законодателство. 

Мястото е зала „Арена“ в хотел „Арена ди Сердика“, гр. Софя

Часът: 15.30

Финален кръг, дискусия, част от конференцията „Преосмисляне на престъплението и наказанието“ 

Участвали в дискусията:  Проф. Д-р Добринка Чанкова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Инициативна група на Конференцията, д-р Румен Петров, НБУ, Инициативна група на Конференцията, Елена Евстатиева, Председател на УС на БДПГТ, Инициативна група на Конференцията, Вергиния Мичева – Русева, СГС, Проф. д-р Нели Петрова-Димитрова, ИСДП, Карло Луканов, Георги Станков, докторант СУ „Св. Климент Охридски“, Диана Русева – Национална мрежа на децата, Симона Такова – Център за спогодби и медиация към СРС и СГС, Лилия Симеонова Георгиева, Нели Керемидчиева – Общност за демократично образование, Михайлина Жупунова – Сдружение „Дете и пространство“, Лилия Кирилова Борисова – Център за обучение и разрешаване на спорове чрез медиация, Людмила Милошева – Център за обучение и разрешаване на спорове чрез медиация, Петя Николова, Ирен Бекриева – Център за спогодби и медиация към СРС/СГС, Звездиця Пенева-Ковачева – ИСДП, Борислава Гицова – ИСДП, Зорница Петрова – ИСДП, Вероника Митрева – Център за спогодби и медиация към СРС/СГС, Симона Василева – Център за спогодби и медиация към СРС/СГС, Петя Неделева, гл.ас.д-р НБУ, Елена Яньова – Център за спогодби и медиация към СРС/СГС, Кристина Богия, докторант ЮЗУ „Неофит Рилски“, Евгения Маламова – Димова, Център за спогодби и медиация към СРС и СГС и член на УС на PFBulgaira, Магдалена Шишенкова – Ла Конферанс ООД

Модератор: Елена Евстатиева, http://www.restorativejusticebg.com

Запис от дискусията: адв. Евгения Маламова – Димова

Въз основа на записът от дискусията, бе изготвена декларацията на участниците, с което се инициира създаването на национална платформа по възстановително правосъдие.

Декларацията е подкрепена и от тези, които не присъстваха в дискусията, но участваха в Конференцията.

Настоящата декларация е и покана за включване в инициираната Национална платформа за възстановително правосъдие в България. Ако желаете да се присъедините може да попълните вашата заявка тук.

В хода на дискусията Симона Василева – Фуджимори предложи помощ в администрирането на платформата. Съвсем скоро очаквайте новини и от нея за мястото на първата ни среща, след конференцията.

                                    ДО: ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СПЕЦИАЛИСТИ, ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЩНОСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

            Участниците в конференцията „Преосмисляне на престъплението и наказанието„, проведена в гр. София на 21  април 2018г., имайки предвид актуалното състояние на практиките на Възстановителното правосъдие в България, а именно:

 • Спорадично прилагане по проекти на неправителствени организации с ограничен кръг потребители, основно в полето на институционализирани клиенти: осъдени на лишаване от свобода лица, освободени от местата за лишаване от свобода, деца от институции или деца в риск, включвани в социални услуги, осъществявани в общността;
 • Липса на „закрепваща“ норма в съществуващото законодателство и прилагането на възстановителните практики основно под формата на социални услуги или като социални програми в институциите;
 • Недобро познаване на философията, ценностите и основните принципи на възстановителното правосъдие, което се отразява в периодично предлаганите законодателни промени;
 • Значително изоставане в транспонирането на  европейските  директиви и  другите международни  актове, насърчаващи  приложението  на възстановителното правосъдие

СЕ ОБЕДИНЯВАМЕ ОКОЛО СЛЕДНОТО:

 • Предприемане на общи действия и осъществяване на съвместни застъпнически кампании с цел развитие на едно модерно възстановително национално законодателство;
 • Изменение и допълнение на Наказателния кодекс  и Наказателно-процесуалния кодекс  с цел въвеждане на  медиацията по наказателни  дела
 • Ускорено приемане на Закон за  правосъдието по  отношение на деца, уреждащ   практики  на  възстановителното  правосъдие
 • Изменение и допълнение на  Закона за  изпълнение  на  наказанията и задържането под стража  с  оглед приложение  на  възстановителни  подходи
 • Създаване на Национална платформа за възстановително правосъдие с цел промотиране и развитие на философията на Възстановителното правосъдие в България и прилагане на неговите практики в различни контексти и полета: образование, социални услуги, пенитенциарни и други институции, общности с широк обхват на целевите групи;
 • Работа с академичната общност и включването на възстановителното правосъдие в програмите на университетите.

            Имайки предвид и актуалните законодателни инициативи за въвеждането на възстановителни практики в работата с деца в конфликт със закона и с пълнолетни правонарушители предлагаме:

 • Грижа за устойчивостта и приемствеността в работата на различните работни експертни групи, въвлечени в законодателните промени.
 • Включването на заинтересованите институции и осигуряването на подкрепа от тяхна страна за по-широкото популяризиране на философията, ценностите и принципите на възстановителното правосъдие;
 • Участието на горните в дейностите на инициираната от Конференцията Национална платформа за възстановително правосъдие;
 • Провеждане на национално изследване, свързано с обзор на всички статии и други публикации на  български език по темата за Възстановителното правосъдие;

Настоящата Декларация  ще бъде  изпратена  до  всички институции, заинтересовани от практиките на възстановителното правосъдие: МП и неговите поделения, МОН и неговите поделения, МТСП и АСП, ЦКБППМН и местните комисии, НПО – мрежи и организации.