Д-р Румен Петров: „Престъпление и наказание във време на аномия“


Аномията е понятие, което описва влиянието на социалните норми в криза върху човешките отношения. Социалната връзка, чувствата на принадлежност и позитивния смисъл на човешката общност влияят върху криминалното поведение. Същите фактори влияят и върху нагласите към престъпленията и наказанията.

Тази връзка е системна, двустранна и фундаментална за критическата криминология. Тя е основна и за теорията и практиката на възстановяващите социалната връзка подходи към справяне с последиците от разрушителните конфликти (насилието) между хората. Известна е с английското понятие restorative justice.

Ще бъдат направени препоръкиа към академичното мислене по въпроса. Изоставането в тази област у нас е драматично голямо. Освен голямо, то е и вредно за обществото и в частност за социалните политики. Като социални разглеждаме политиките, които подпомагат социалната връзка. Става въпрос за здравеопазването, публичната сигурност, социалните грижи, образованието и културата, благоустройството, инфраструктурата и др.

д-р Румен Петров е преподавател в департаментът „Здравеопазване и социална работа“, НБУ. Член е на Съвета за ВП към Министерство на правосъдието през 2014-15 г., член е на УС на „Общество за правосъдие и помирение“ – общност от съмишленици, допринесла за издаването на български език на поредица от текстове (статии и книги) на професор Нилс Кристи. Публикации: „За възстановителното правосъдие“, сп. „Адвокатски преглед“ , бр. 4/м. април, 2014 г. „Семейният конфликт и справедливото му разрешаване от съда“ (съвместно със съдия Галя Вълкова), сп. „Адвокатски преглед“ , бр. 4/5 м. април-май, 2015 г. Автор е на книгата “Объркани в болката. Социална травма и социална отговорност”, изд. „Парадокс“, 2018 г., в която аргументира връзката между социалната работа и възстановителното правосъдие.

КОГА: 31 май 2019

Въвеждащ доклад на конференцията „География на възстановителното правосъдие в България“