„Състояние на възстановителните практики в България: ресурси, териториално покритие, поле на приложение. Изследване в развитие“


Автор: Елена Евстатиева, член на УС на Пи Еф България – общност за помирително правосъдие; основател на блога www.restorativejusticebg.com, Председател на УС на БДПГТ

Независимо от множеството реализирани проекти в България, насочени към представяне философията на възстановителното правосъдие, пилотиране на неговите практики, както и обучения на специалисти от различни сектори, липсва „банка“ на ресурсите: база с данни относно натрупан опит и приложение, резултати, изследвания, публикации, описание на въведена добра практика. Изследването цели стартиране съставянето на ресурсна карта – както по териториално разпределение, така и по поле на приложение на възстановителните практики, в това число и обучените специалисти. Остава отворено за допълване и развитие.

Настоящото представяне на събраните данни по-скоро бележи поставянето на начало на изследване и някои основни аспекти, които биха били важни за създаването на банка от ресурси за практикуващите и прилагащи ВП в България. Така както е замислено, то се опитва да очертае географията на ВП в България по известни и прилагани възстановителнни практики. Подчинено е и отговаря и на потребностите на конференцията – очертаване „географитята на възстановителното правосъдие“ към настоящия момент. Поставените въпроси търсят да очертаят каква е картината на възстановителното правосъдие, наличните ресурси в страната от обучени специалисти (макар и не практикуващи възстановителни практики), възстановителни програми, които са станали устойчива практика, интензитет на покритието – по райони. От интерес за мен бе и произходът на обучителите на нашите специалисти: по държави и по поле на приложение.

Преди да представя получените данни, бих искала да благодаря специално на ГД ИН и нейния Зам. Началник „СДВРП“ г-н Шияков, който подкрепи настоящото изследване и подпомогна събирането на информация за реализираните проекти в рамките на ГДИН и проведените обучения на специалисти от дирекцията в областта на ВП: затвори и пробация.

Благодарност бих искала да отправя и към всички респонденти в изследването, които макар и малко на брой, формират представа за настоящата картина за прилаганите възстановителни практики и зони на интерес на изследователи и практикуващи.

В зааключение н тези предварителни бележки отново искам да подчертая, че това по-скоро е началото на едно изследване, което се надявам да стане основа за създаване на „ресурсна банка“ за интересуващите се от ВП.

Основни подходи за събиране на данни в изследването са:
Кабинетно изследване на достъпни в интернет пространството информация за реализирани / реализиращи се проекти и изследвания проведени в България;
Въпросник, насочен към установените проекти и / или трети страни, поставящи своята дейност и в полето на възстановителното правосъдие.

Изтеглете статията в pdf формат

One thought on “„Състояние на възстановителните практики в България: ресурси, териториално покритие, поле на приложение. Изследване в развитие“

Коментарите са изключени.